torsdag 21 november 2013

Felaktiga påstående i DN

I dagens DN Debatt är artikeln om dubbdäckens farlighet full av felaktiga påståenden. Man undrar hur forskare kan dra till med det som kan anses närmast vara lögner.

De påstår att dubbdäcken inte bidrar till säkerheten. De vet alltså inte vad de talar om. Det räcker att gå till VTIs undersökningar för att se att dubbdäcken bidrar till en olycksminskning. Dessutom är det så att om dubbdäcken skulle förbjudas så får alla åka dubblöst och ingen river isen och den hårdpackade snön åt dem. Varje bil som passerar polerar isen så det blir ännu halare för den som kommer efter. Idag river dubbarna och det är lätt i ett enkelt prov på en sjöis visa detta. Effekten är påtaglig.

Påståendet att fler dör på grund av dubbdäck är taget i luften. Det finns höga PM10-halter på Hornsgatan trots att det inte finns en bil som får köra med dubbdäck. Alltså är det flera källor till PM10-partiklarna. Sand och allmänt smuts som finns på vägabanan mals ned av däcken och producerar bland annat PM10. Vi skall bara inte tala om nanopartiklar som produceras av avgaser. Där kan finnas runt 100 miljoner partiklar per liter luft. Många av partiklarna hittar lätt ner i lungorna och ut i blodet, vilket PM10-partiklar inte gör.

De som eventuellt dör på grund av PM10 dör inte knall och fall på gatan, som i en olycka, utan livet förkortas kanske någon eller några veckor hos framförallt redan sjuka människor. Det är naturligtvis beklagligt, men det är mycket cyniskt av forskarna att ställa detta mot dödsfall i trafiken, som ju kan drabba alla, från små barn till äldre och där livet kan avslutas på ett ögonblick.

Man hänvisar till norska studier gjorda av Statens Vegvesen som är part i målet i dubbdäcksfrågan i Norge. Jag ställer mig tveksam till de påståenden som görs utan att man har redogjort för alla vetenskapliga fakta. I Norge läser man dagligen på vintern om lastbilar som ställer sig på tvären och orsakar större eller mindre olyckor. Det är kanske inte så underligt när det inte finns tillräckligt med dubbade däck som river isen åt dem.

Jag tycker herrarna Fagrell och Melcher skall göra en riktigt vetenskaplig studie istället för att bara häva ur sig en massa felaktiga påståenden.

onsdag 20 november 2013

Elmsäter-Svärd: vi ska bort från avhjälpande verksamhet

Exakt så som i rubriken sa infrastrukturminister Elmsäter-Svärd i Rapport idag, onsdag den 20 november. Hennes inställning till problemen med det bristande underhållet på järnvägsnätet är häpnadsväckande. Hon sa i samma mening att man istället ska syssla med förebyggande verksamhet. Det hon inte tycks förstå är att man först måste avhjälpa alla de brister som faktiskt finns. SVT har funnit i sin undersökning att fel rapporterade 2005 har fortfarande inte åtgärdats och detta är bara en del av problemet. Jag, och säkert många med mig, måste fråga sig om man vågar åka tåg så länge säkerheten inte kan garanteras bättre.

Det rapporteras att de som sköter underhållet och skall skriva felrapporter till och med har slutat att skriva rapporter av det enkla skälet att de inte får respons i form av åtgärder. Dessa personer lever farligt. De bör kunna hållas ansvariga för att ha underlåtit att rapportera fel som de har upptäckt i sitt dagliga arbete när det sker en olycka som kan hänföras till brister i banorna.

Trafikverket har varit i blickpunkten för den dåliga säkerheten på flera områden på senare tid. Nyligen hade programmet Uppdrag Granskning ett inslag om friktionsvariationer sommartid på asfalt som ledde till svåra olyckor, framförallt med motorcykel. Man frågar sig varför Trafikverket har missat i kontrollen av vägens friktion. Tanken går ganska naturligt till att det beror på att de har för dåliga resurser för sin verksamhet, och då hamnar ansvaret hos politikerna själva.

Järnvägsnätet har byggts upp under 1900-talet och gett vårt land goda kommunikationer. Behovet av utökade kommunikationer och högre turtäthet, inte minst av miljöskäl talar för att det viktigt att underhålla och på sikt bygga ut järnvägen. Mängden lastbilar på vägarna ökar ständigt och den stenhårda konkurrensen på transportområdet gör att även här finns brister när det gäller säkerhet och miljö, men också med hänsyn till arbetsmiljö.

Trafikverket har nyligen haft ett förslag ute på remiss som gäller en nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025. I denna saknas en långsiktig vision på hur olyckor skall minskas. Underhållet av ett järnvägsnät som inte står pall för en ständigt ökande trafik är uppenbarligen en punkt som borde prioriteras med tanke på alla de olyckor som redan har skett. Risken är annars att vi kommer att få se en eskalering av olyckorna med mycket tragiska följder för familjer och andra som väljer att resa med tåg istället för att ta bilen.

tisdag 12 november 2013

Mp ute på det hala igen!!

I Folkbladet finns ett mycket bra inlägg skrivet av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson, Ulf Berg och Lars Beckman alla M. De skriver bland annat "Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på vårt uppdrag studerat Oslo. Där har man infört en dubbdäcksavgift, men enligt RUT finns det inte någon utvärdering som visar att den minskade dubbdäcksanvändningen gett någon positiv hälsoeffekt. Anledningen är att det är svårt att särskilja effekterna från just dubbdäcksanvändning från andra källor som genererar samma typ och storlek på partiklar."

Jag tycker detta säger allt om hur osäker man är egentligen på den hälsomässiga effekten av ett dubbförbud eller dubbminskning. På Hornsgatan har man ett totalförbud mot dubbdäck, men ändå uppvisar mätningarna tidvis höga halter PM10, för att inte tala om de extremt höga halterna av nanopartiklar, 10 miljoner partiklar per liter luft kan de uppgå till!

Den säkerhetsmässiga effekten av dubbdäck är man dock klar över, men i den struntar Mp helt.

Om ett dubbdäcksförbud skulle införas allmänt så blir det så halt vintertid vid is och snö att Trafikverket blir tvungna att sänka hastigheterna drastiskt vintertid. Frågan är om yrkestrafiken kommer att tolerera det. Dessutom kommer olyckorna även sommartid sannolikt att öka på grund av blankare vägbeläggning.