fredag 20 februari 2009

EU-kritik fel

På Göteborgs Stads hemsida finns en sida där man klargör att Göteborg klarar EU-direktivets krav avseende partikelhalter för PM10, trots att EU har påpekat motsatsen.

Anledningen är att EU-kritiken är baserad på felaktiga mätvärden från IVL, Institutet för Miljöforskning, som svarar för den officiella rapporteringen till EU.

Enligt vad jag har hört har felaktiga värden angetts för flera mätplatser än Göteborg. Jag har begärt uppgift från IVL om vilka platser som är berörda. IVL har nu (26/2) svarat att mätvärdena är riktiga, men däremot hade handläggaren satte ett kryss i
kolumnen för mätplatser som översteg MKN för PM10 mer än 35 gånger per år.

Detta är allvarligt mot bakgrund av att Vägverkets kritik mot dubbdäck baserar sig på de uppgifter som forskarna lämnar. PM10 kommer från flera källor och dubbdäck är en av dem, men endast under en begränsad del av vinterhalvåret och vid tillfällen då vägbanorna torkar upp.

Nya rapporter har kommit helt nyligen från Väg- och Transportfroskningsinstitutet (VTI), som belyser det faktum att ur kostnads- och hälsosynpunkt så är inte PM10 från dubbdäck det som man i första hand bör ägna kraft åt. Lena Nerhagen skriver i rapporten nr 635A:

En slutsats är att om man önskar minska den effekt på dödlighet i befolkningen som dessa källor (vägtrafik och bostadsuppvärmning) orsakar bör man fokusera på emissionerna från förbränning snarare än slitagepartiklar.

21 februari. Nu är det slut på kylan sägs det, och det skall komma mer snö. På många håll kan det finnas höga isvalkar i mitten av vägbanan med hård och hal is som kan ge rejäla kast om man råkar komma upp på dem med hjulen. Kommunerna har inte råd att skrapa bort isen så som de gjorde förr. Varning för dessa hårda iskanter!

Inga kommentarer: