torsdag 27 november 2008

Felaktiga uppgifter i uttalanden

I Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns ett uttalande av Miljöförvaltningen om partikelhalter med PM10-partiklar. Tyvärr används återigen siffror på ett sätt som lätt leder till missuppfattningar och tron att bara man blir av med dubbdäcken så försvinner problemet med dålig luft på stadsgatorna. Det är långt ifrån sanningen. Det är bra att Jacques Wallner tar upp problematiken i DN Allt om Motor, om än ur andra aspekter än de jag berör.

I ett tjänsteutlåtande DNR: 2008-012572-211 den 3 nov 2008 från Miljöförvaltningen angående miljözoner skriver man om bland annat partikelutsläpp PM10. Det sägs att 86% av utsläppen kommer från vägbaneslitage och att det är främst dubbdäck som står för detta.Detta är dock en grov misstolkning av de fakta, den forskning och den statistik som finns tillgänglig. Utan att någon hänsyn tagits till trafiksäkerheten och nollvisionen sprids dessa misstolkningar vidare.

Man bör vara observant på att dessa uppgifter bara är beräkningar utförda av SLB Analys och att man i verkligheten inte vet hur stor del dubbdäcken står för. Hur kan man annars förklara att till exempel i maj/juni månad i år när det inte förekom dubbdäck på vägarna så kunde PM10-halterna tidvis under dagarna stiga till värden kring 100 mikrogram per kubikmeter.

Tyvärr får dubbdäcken ta praktiskt taget hela skulden för dålig luft på gatorna medan det verkliga problemet finns med de mindre partiklarna, som enligt forskarna orsakar en för tidig död. Man får lätt uppfattningen att problemet med dålig luft löses om man får bort dubbdäcken.Så är inte fallet.
I samma utlåtande skriver man att endast 9% av partiklarna kom från avgaser, men observera att detta gäller endast PM10. Avgaserna består mest av betydligt mindre nanopartiklar. I juni fanns till exempel runt 60 miljoner nanopartiklar per liter luft, ibland mer, ibland mindre.

I samma utlåtande från Miljöförvaltningen skriver man att enligt SLB Analys så är värdena för Hornsgatan representativa för innerstaden som helhet. Jag menar att detta är helt fel. Mätstationen på Hornsgatan är placerad i en backe strax före/efter trafikljusen vid korsningen med Ringvägen. Det innebär att bilar som passerar mätstationen på väg uppför accelererar, vilket leder till en påtaglig slirning mot underlaget (även när det är torrt). Dubbarna och däcken skrapar lite extra, vilket dom inte gör vid normal körning. På väg ner för backen på andra sidan måste bilarna oftast bromsa inför trafikljusen, vilket producerar mer bromsdamm, men även där ett ökat slitage av vägbanan. Dessutom har Hornsgatan ett trafikflöde på över 40 000 fordon/dygn, vilket endast ett fåtal gator i innerstaden har.

Dubbdäckens överlägsenhet på isigt vinterväglag är alla experter eniga om. Med kortare bromssträckor räddas liv och såväl allvarliga som 'lindrigare' trafikolyckor med exempelvis pisksnärtskador kan undvikas. Dessutom finns en annan viktig säkerhetsaspekt, nämligen att de skapar ett bättre väggrepp även för de som kör odubbat.

Inga kommentarer: